About The Villas

ภพวิตรีรีสอร์ท ล้อมรอบด้วยขุนเขา ป่าไม้ ลำธาร และพันธุ์ไม้ดอกนานาชนิด
กับการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและคุ้มค่า ในบรรยากาศที่สวยงามโรแมนติกและน่าประทับใจมิอาจลืม